Σχετικά με την πράξη

Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί ουσιαστικό μονόδρομο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (οδηγία 98/2008, Waste Directive). Το επίκεντρο δε της διαλογής μεταφέρεται, από τα ανακυκλώσιμα υλικά, που την περασμένη δεκαετία ήταν στο επίκεντρο, στα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών κλπ. Η απαίτηση, σύμφωνα με την οδηγία, είναι ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν έναν χωριστό σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των παραγόμενων βιοαποβλήτων.

Στόχος της πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή σε οποιοδήποτε χώρο αστικού ενδιαφέροντος, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Στο κέντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα συστήματα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και είναι οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU).

Διάρκεια έργου

30 μήνες

Έναρξη

1 Δεκεμβρίου 2017

Λήξη

31 Ιουλίου 2021

Άξονας: 3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Θεματικός Στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα: 6f. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός Στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Στόχοι Πράξης

Εκροές

 • Επιλογή κατάλληλων χώρων εγκατάστασης των ΑΜΚ
 • Εγκατάσταση ΑΜΚ και λειτουργία τους, σε συνδυασμό με σύστημα ΔσΠ (ΑΣΑ, ανακυκλώσιμα)
 • Περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνολογική αξιολόγηση της διαδικασίας & τεχνολογική δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο των δήμων
 • Διάχυση αποτελεσμάτων έργου και ανάπτυξη υλικού που θα επιτρέψει σε Δήμους / Περιφέρειες / Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, να εφαρμόσουν αντίστοιχα προγράμματα
 • Παραγωγή κόμποστ για χρήση ως εδαφοβελτιωτικού
 • Καταγραφή συνοικιών δήμων, ώστε να επιλεχθούν κατάλληλες και αντιπροσωπευτικές περιοχές για την εγκατάσταση των ΑΜΚ
 • Ανοιχτή πρόσκληση στους δημότες/φορείς
 • Επιλογή 3-5 χώρων αστικού ενδιαφέροντος σε όλους τους εμπλεκόμενους δήμους με συνολικά 200 με 250 κατοίκους
 • Σχεδιασμός συστήματος ΔσΠ (50 – 60 κατοίκους)
 • Για κάθε Δήμο από 3 ως 5 ΑΜΚ δυναμικότητας
  • 1-2 m3
  • 2-4 m3
  • 8-15 m3
3
Εγκατεστημένα ΑΜΚ
150
Τόνοι/έτος βιοαποβλήτων
350
Τόνοι/Έτος Ανακυκλώσιμα Υλικά
5
Εγκατεστημένα ΑΜΚ
100
Τόνοι/έτος βιοαποβλήτων
150
Τόνοι/Έτος Ανακυκλώσιμα Υλικά
3
Εγκατεστημένα ΑΜΚ
150
Τόνοι/έτος βιοαποβλήτων
200
Τόνοι/Έτος Ανακυκλώσιμα Υλικά