Δικαιούχοι

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Ρόδου
Δήμος Λεμεσού
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιλέξιμες δαπάνες
145.000,00 €
210.000,00 €
200.000,00 €
270.000,00€
55.000,00 €
Συμμετοχή ΕΤΠΑ
123.250,00 €
178.500,00 €
170.000,00 €
229.500,00€
46.750,00 €
Εθνική Συμμετοχή​
21.750,00 €
31.500,00 €
30.000,00 €
40.500,00€
8.250,00 €