Δήμος Ηρακλείου – Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών

14 Οκτωβρίου, 2020

Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA, προχώρησε, τον Αύγουστο 2020, στην υπογραφή δυο συμβάσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση των χρηστών, με σκοπό την εφαρμογή ενός συστήματος διαλογής στην πηγή, συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.

Συγκεκριμένα, οι δύο συμβάσεις αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού για την εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή (καφέ οικιακοί κάδοι, πλαστικοί κάδοι για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες). Οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU) αποτελούν αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό ελέγχου λειτουργίας), μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε και το μέγεθος τους ποικίλει ανάλογα τις χρήσεις τους.

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δικαιούχους της Πράξης και κυρίως με τον Κύριο Δικαιούχο το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., έχει προχωρήσει στην επιλογή των σημείων εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και στον σχεδιασμό του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή για κάθε ένα σημείο από αυτά. Για το Δήμο Ηρακλείου έχουν προσδιοριστεί τρεις (3) περιοχές τοποθέτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται το Π.Α.Γ.Ν.Η (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου), με το οποίο ο Δήμος Ηρακλείου έχει συνάψει Συμφωνητικό Συνεργασίας για να τοποθετηθεί ο τρίτος και μεγαλύτερος AMK δυναμικότητας 8-15m3 και να υποστηρίξει τη μονάδα υγείας στην οποία παρατηρείται σημαντική παραγωγή βιοαποβλήτων λόγω της σίτισης των νοσηλευόμενων και των επισκεπτών καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να διαχωρίσουν και να κομποστοποιούν παραπάνω από 50 tn βιοαποβλήτων ετησίως συνολικά για τις τρεις επιλεγμένες περιοχές εγκατάστασης ΑΜΚ.

Στις άμεσες ενέργειες του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία των Κομποστοποιητών στις γειτονιές του Ηρακλείου καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών/ δημοτών, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και για να επιτευχθεί η ορθή και αποτελεσματική χρήση τους. Οι χρήστες, ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών / εγκαταστάσεων τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση κωδικού και κάρτας πρόσβασης.

Στην Πράξη ACUA συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι Δήμοι Ηρακλείου, Ρόδου και Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.