Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα Πράξης

1. Διαχείριση και συντονισμός έργου

 • Παραδοτέο 1.2 Διαχείριση Έργου
 • Παραδοτέο 1.3 Τεχνικές Συναντήσεις Έργου
2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση

 • Παραδοτέο 2.1 Ιστοσελίδα έργου
 • Παραδοτέο 2.2 Υλικό και ενέργειες δημοσιότητας
 • Παραδοτέο 2.3 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Κρήτης
3. Επιλογή Χώρων Εγκατάστασης ΑΜΚ

 • Παραδοτέο 3.1 Καταγραφή, Ανάλυση, Εντοπισμός και Επιλογή Πολυκατοικιών / Χώρων Εγκατάστασης ΑΜΚ.
4. Σύστημα διαλογής στην Πηγή

 • Παραδοτέο 4.1 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή
5. Eγκατάσταση και Λειτουργία ΑΜΚ

 • Παραδοτέο 5.1 Απόκτηση, εγκατάσταση και Λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ
6. Αξιολόγηση Δράσης και Κατάρτιση

 • Παραδοτέο 6.1 Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση
 • Παραδοτέο 6.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση
 • Παραδοτέο 6.3 Πρόγραμμα Κατάρτισης