Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα Πράξης

1. Διαχείριση και συντονισμός έργου

2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση

  • Παραδοτέο 2.1 Ιστοσελίδα έργου
  • Παραδοτέο 2.2 Υλικό και ενέργειες δημοσιότητας
  • Παραδοτέο 2.3 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Κρήτης
4. Σύστημα διαλογής στην Πηγή

  • Παραδοτέο 4.1 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή
5. Eγκατάσταση και Λειτουργία ΑΜΚ

  • Παραδοτέο 5.1 Απόκτηση, εγκατάσταση και Λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ
6. Αξιολόγηση Δράσης και Κατάρτιση

  • Παραδοτέο 6.1 Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση
  • Παραδοτέο 6.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση
  • Παραδοτέο 6.3 Πρόγραμμα Κατάρτισης