Παραδοτέα

1. Διαχείριση και συντονισμός έργου

2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση

6. Αξιολόγηση Δράσης και Κατάρτιση