Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα Πράξης

1. Διαχείριση και συντονισμός έργου

2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση

6. Αξιολόγηση Δράσης και Κατάρτιση

  • Παραδοτέο 6.1 Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση
  • Παραδοτέο 6.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση
  • Παραδοτέο 6.3 Πρόγραμμα Κατάρτισης